Zásady zpracování osobních údajů – Winter hockey games

Zásady zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Poskytnutím souhlasu účastníka se zpracováním jeho osobních údajů souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže (dále jen „správce“), a s jejich následným zpracováním, případně prostřednictvím zpracovatele, pro marketingové účely správce, tj. nabízení produktů a služeb, zjišťování spokojenosti zákazníků, pro potřeby průzkumu trhu, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož o zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 SB., a to na dobu neurčitou do odvolání souhlasu.

Takto získané údaje nebudou poskytnuty dalším subjektům. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11,21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně a písemně kdykoli na adrese správce písemně souhlas odvolat, požádat o likvidaci osobních údajů, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. žádst o likvidaci údajů před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. Zákona č. 89/2012 SB., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jejich jméno, příjmení a bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele soutěže v souvislosti s touto soutěží a jimi poskytovanými službami s tím, že mohou být bezplatně zachyceny a rozšiřovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové (zvukověobrazové) záznamy účastníků soutěže (zejména výherce), a to po dobu jednoho roku po ukončení soutěže. Uvedené záznamy mohou být zachyceny zejména v souvislosti s převzetím a užíváním hlavní výhry a bezplatně užity způsobem uvedeným v tomto odstavci.